งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs

ที่อยู่ติดต่อ

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 อาคารอำนวย ยศสุข ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3060-3080 e-mail :: stu@mju.ac.th