งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ข้อปฎิบัติสำหรับนักศึกษาในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562-2563(ครั้งที่ 43) และประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ครั้งที่ 44)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่อง ข้อปฎิบัติสำหรับนักศึกษาในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562-2563(ครั้งที่ 43) และประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ครั้งที่ 44) ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ จะไต้จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 (ครั้งที่ 43) ขึ้นในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 และประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 (ครั้ง ที่ 44) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาสัยแม่โ ประกอบ กับคำสั่งคณะกรรมการโรคหิดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 11 / 2565 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 จังหวัด เชียงใหม่ใด้ออกคำสั่งมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 ในช่วงหลังเทศกาลปี เพื่อให้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 (ครั้งที่ 43) และประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 (ครั้งที่ 44) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โนมหาวิทยาสัยแมโช้ ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ตังนั้น าศัยอำนาจตามความในมาตรา 92 วรรค 2 แห่งพระราชปัญญัติมหาวิทยาลัย แมโจ้ พ.ศ. 2560 จึงเห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โช้ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในช่วง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 (ครั้งที่ 43) และประจำปีการศึกษา 1. งตการจัดเลี้ยงสังสรรศ์ทุกรูปแบบในพื้นที่มหาวิทยาลัยแมโจ๊ 2. งตการจัดขบวนบัณฑิตและการตั้งแถวแสตงความยินตีแก่พี่บัณฑิต 3. งตกิจกรรมการแสดงวามยินตีแก่บัณฑิต ด้วยวิธีการบูม การรวมกสุ่มร้องเพลง และ กิจกรรมการรวมคนหมู่มาก 4. งตการพัตวีและกางร่มให้กับบัณฑิต และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข เรื่อง การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ซึ่งเป็นการรักษาไว้ซึ่งอัตสักษณ์ของ นักศึกษาและบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาสัยแม่โจ้ ที่มีความอดทน สู้งาน ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานและเป็นอัตลักษณ์ที่โตดเด่นของนักศึกษาและบัณฑิตแมโง้ . นักศึกษาสามารถแสดงความยินดีกับบัณฑิตได้ในบริเวณคณะเท่านั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอนุญาตให้มีการจัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิตได้ จำนวน 1-3 ซุ้ม ตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นขอบจากคณะ และต้องคำนึงถึงมาตรการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 . งตกิจกรรมการแสดงออกทางการเมืองที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมาย 7. ห้ามมีให้มีการเรียกเก็บหรือรวบรวมเงินเพื่อจัดซื้อสิ่งของมีค่ที่เกินความจำเป็นให้แก่ บัณฑิต อาทิ สร้อยคอทองคำ เป็นต้น เนื่องจากการกระทำตังกล่าว ได้ส่งผลกระทบ ทำให้นักศึกษาและผู้ปกครองใด้รับความเดือดร้อน 8. ห้ามนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามา หรือดื่ม หรือมอบให้กับบัณฑิต ภายใน 9. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 อย่างเคร่งครัด ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือ รักษาระยะห่าง ลงทะเบียนเข้าใช้พื้นที่ตามจุดที่มหาวิทยาลัยกำหน และแสดงผล การอีดวัดขืนในกรณีที่มีการขอตรวจสอบ หากนักศึกษาผู้ใฝ้ฝันประกาศรบับนี้ มีความผิดตามระเบีบมหาวิทยาลัยแม่โง่ว่าด้ายนัยนักศึกษา พ.ศ. 2562 จะต้องถูกลโทพทางวิบัยนักศึกษา ทั้งนี้ หากเป็นการกระทำผิดกฎหมายอื่น มหาวิทยาลัยเห็นชอบ จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัตโตยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 (รองศาสตราจารย์ ตร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) รองอธิการบตี ปฏิบัติการแทน อธิการบดื่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ข้อปฎิบัติสำหรับนักศึกษาในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562-2563(ครั้งที่ 43) และประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ครั้งที่ 44)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่อง ข้อปฎิบัติสำหรับนักศึกษาในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562-2563(ครั้งที่ 43) และประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ครั้งที่ 44) ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ จะไต้จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 (ครั้งที่ 43) ขึ้นในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 และประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 (ครั้ง ที่ 44) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาสัยแม่โ ประกอบ กับคำสั่งคณะกรรมการโรคหิดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 11 / 2565 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 จังหวัด เชียงใหม่ใด้ออกคำสั่งมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 ในช่วงหลังเทศกาลปี เพื่อให้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 (ครั้งที่ 43) และประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 (ครั้งที่ 44) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โนมหาวิทยาสัยแมโช้ ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ตังนั้น าศัยอำนาจตามความในมาตรา 92 วรรค 2 แห่งพระราชปัญญัติมหาวิทยาลัย แมโจ้ พ.ศ. 2560 จึงเห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โช้ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในช่วง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 (ครั้งที่ 43) และประจำปีการศึกษา 1. งตการจัดเลี้ยงสังสรรศ์ทุกรูปแบบในพื้นที่มหาวิทยาลัยแมโจ๊ 2. งตการจัดขบวนบัณฑิตและการตั้งแถวแสตงความยินตีแก่พี่บัณฑิต 3. งตกิจกรรมการแสดงวามยินตีแก่บัณฑิต ด้วยวิธีการบูม การรวมกสุ่มร้องเพลง และ กิจกรรมการรวมคนหมู่มาก 4. งตการพัตวีและกางร่มให้กับบัณฑิต และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข เรื่อง การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ซึ่งเป็นการรักษาไว้ซึ่งอัตสักษณ์ของ นักศึกษาและบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาสัยแม่โจ้ ที่มีความอดทน สู้งาน ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานและเป็นอัตลักษณ์ที่โตดเด่นของนักศึกษาและบัณฑิตแมโง้ . นักศึกษาสามารถแสดงความยินดีกับบัณฑิตได้ในบริเวณคณะเท่านั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอนุญาตให้มีการจัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิตได้ จำนวน 1-3 ซุ้ม ตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นขอบจากคณะ และต้องคำนึงถึงมาตรการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 . งตกิจกรรมการแสดงออกทางการเมืองที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมาย 7. ห้ามมีให้มีการเรียกเก็บหรือรวบรวมเงินเพื่อจัดซื้อสิ่งของมีค่ที่เกินความจำเป็นให้แก่ บัณฑิต อาทิ สร้อยคอทองคำ เป็นต้น เนื่องจากการกระทำตังกล่าว ได้ส่งผลกระทบ ทำให้นักศึกษาและผู้ปกครองใด้รับความเดือดร้อน 8. ห้ามนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามา หรือดื่ม หรือมอบให้กับบัณฑิต ภายใน 9. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 อย่างเคร่งครัด ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือ รักษาระยะห่าง ลงทะเบียนเข้าใช้พื้นที่ตามจุดที่มหาวิทยาลัยกำหน และแสดงผล การอีดวัดขืนในกรณีที่มีการขอตรวจสอบ หากนักศึกษาผู้ใฝ้ฝันประกาศรบับนี้ มีความผิดตามระเบีบมหาวิทยาลัยแม่โง่ว่าด้ายนัยนักศึกษา พ.ศ. 2562 จะต้องถูกลโทพทางวิบัยนักศึกษา ทั้งนี้ หากเป็นการกระทำผิดกฎหมายอื่น มหาวิทยาลัยเห็นชอบ จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัตโตยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 (รองศาสตราจารย์ ตร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) รองอธิการบตี ปฏิบัติการแทน อธิการบดื่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 กุมภาพันธ์ 2565
แม่โจ้ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100%
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมภูผา อาคารอำนวย ยศสุข งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำโดยมีผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ว่าที่ร้อยตรีนิโรจน์ สินณรงค์ และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประชุมบูรณาการการทำงานด้านการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%และวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยร่วมกับงานรักษาความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งมอบเสื้อปฏิบัติการ และป้ายไฟ(หยุุดตรวจ) ให้ทีมเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปฎิบัติงานตามมาตราการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลการปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั้งยืนในที่สุด และเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือเพื่อป้องกันอุบัติภัย และสร้างสวัสดิภาพความปลอดภัยในการขับขี่ให้กับผู้สัญจรในมหาวิทยาลัย
25 พฤศจิกายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ข้อปฎิบัติสำหรับนักศึกษาในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562-2563(ครั้งที่ 43) และประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ครั้งที่ 44)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่อง ข้อปฎิบัติสำหรับนักศึกษาในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562-2563(ครั้งที่ 43) และประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ครั้งที่ 44) ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ จะไต้จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 (ครั้งที่ 43) ขึ้นในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 และประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 (ครั้ง ที่ 44) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาสัยแม่โ ประกอบ กับคำสั่งคณะกรรมการโรคหิดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 11 / 2565 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 จังหวัด เชียงใหม่ใด้ออกคำสั่งมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 ในช่วงหลังเทศกาลปี เพื่อให้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 (ครั้งที่ 43) และประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 (ครั้งที่ 44) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โนมหาวิทยาสัยแมโช้ ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ตังนั้น าศัยอำนาจตามความในมาตรา 92 วรรค 2 แห่งพระราชปัญญัติมหาวิทยาลัย แมโจ้ พ.ศ. 2560 จึงเห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โช้ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในช่วง งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 (ครั้งที่ 43) และประจำปีการศึกษา 1. งตการจัดเลี้ยงสังสรรศ์ทุกรูปแบบในพื้นที่มหาวิทยาลัยแมโจ๊ 2. งตการจัดขบวนบัณฑิตและการตั้งแถวแสตงความยินตีแก่พี่บัณฑิต 3. งตกิจกรรมการแสดงวามยินตีแก่บัณฑิต ด้วยวิธีการบูม การรวมกสุ่มร้องเพลง และ กิจกรรมการรวมคนหมู่มาก 4. งตการพัตวีและกางร่มให้กับบัณฑิต และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข เรื่อง การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ซึ่งเป็นการรักษาไว้ซึ่งอัตสักษณ์ของ นักศึกษาและบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาสัยแม่โจ้ ที่มีความอดทน สู้งาน ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานและเป็นอัตลักษณ์ที่โตดเด่นของนักศึกษาและบัณฑิตแมโง้ . นักศึกษาสามารถแสดงความยินดีกับบัณฑิตได้ในบริเวณคณะเท่านั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอนุญาตให้มีการจัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิตได้ จำนวน 1-3 ซุ้ม ตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นขอบจากคณะ และต้องคำนึงถึงมาตรการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 . งตกิจกรรมการแสดงออกทางการเมืองที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมาย 7. ห้ามมีให้มีการเรียกเก็บหรือรวบรวมเงินเพื่อจัดซื้อสิ่งของมีค่ที่เกินความจำเป็นให้แก่ บัณฑิต อาทิ สร้อยคอทองคำ เป็นต้น เนื่องจากการกระทำตังกล่าว ได้ส่งผลกระทบ ทำให้นักศึกษาและผู้ปกครองใด้รับความเดือดร้อน 8. ห้ามนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามา หรือดื่ม หรือมอบให้กับบัณฑิต ภายใน 9. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 อย่างเคร่งครัด ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือ รักษาระยะห่าง ลงทะเบียนเข้าใช้พื้นที่ตามจุดที่มหาวิทยาลัยกำหน และแสดงผล การอีดวัดขืนในกรณีที่มีการขอตรวจสอบ หากนักศึกษาผู้ใฝ้ฝันประกาศรบับนี้ มีความผิดตามระเบีบมหาวิทยาลัยแม่โง่ว่าด้ายนัยนักศึกษา พ.ศ. 2562 จะต้องถูกลโทพทางวิบัยนักศึกษา ทั้งนี้ หากเป็นการกระทำผิดกฎหมายอื่น มหาวิทยาลัยเห็นชอบ จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัตโตยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 (รองศาสตราจารย์ ตร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) รองอธิการบตี ปฏิบัติการแทน อธิการบดื่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 กุมภาพันธ์ 2565
แม่โจ้ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100%
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมภูผา อาคารอำนวย ยศสุข งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำโดยมีผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ว่าที่ร้อยตรีนิโรจน์ สินณรงค์ และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ประชุมบูรณาการการทำงานด้านการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%และวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยร่วมกับงานรักษาความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งมอบเสื้อปฏิบัติการ และป้ายไฟ(หยุุดตรวจ) ให้ทีมเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปฎิบัติงานตามมาตราการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลการปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั้งยืนในที่สุด และเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือเพื่อป้องกันอุบัติภัย และสร้างสวัสดิภาพความปลอดภัยในการขับขี่ให้กับผู้สัญจรในมหาวิทยาลัย
25 พฤศจิกายน 2564
การแต่งกายชุดนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15/5/2566 9:20:40
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1/8/2565 11:16:15
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้และกิจกรรมนักศึกษา
23/6/2565 10:04:51
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ) ประจำปี ๒๕๖๕
23/6/2565 9:59:01
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา)
17/6/2565 14:15:42
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ข้อปฎิบัติสำหรับนักศึกษาในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562-2563(ครั้งที่ 43) และประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ครั้งที่ 44)
2/2/2565 10:06:51
สวมหมวกกันน็อค 100%
1/2/2565 15:41:44
..ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องข้อห้ามสำหรับนักศึกษาภายหลังกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554..
1/1/2557 0:00:00
..ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ข้อปฏิบัติและข้อห้ามสำหรับนักศึกษา ในระหว่างการเตรียมความพร้อม และในระหว่างการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
1/1/2557 0:00:00
..ตัวอย่างเครื่องแต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้..
1/1/2557 0:00:00