งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง ข้อปฎิบัติสำหรับนักศึกษาในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562-2563(ครั้งที่ 43) และประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ครั้งที่ 44)
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ จะไต้จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา
2562 - 2563 (ครั้งที่ 43) ขึ้นในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 และประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 (ครั้ง
ที่ 44) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาสัยแม่โ ประกอบ
กับคำสั่งคณะกรรมการโรคหิดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 11 / 2565 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 จังหวัด
เชียงใหม่ใด้ออกคำสั่งมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 ในช่วงหลังเทศกาลปี
เพื่อให้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 (ครั้งที่ 43)
และประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 (ครั้งที่ 44) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้การเฝ้าระวัง
ป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โนมหาวิทยาสัยแมโช้ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตังนั้น าศัยอำนาจตามความในมาตรา 92 วรรค 2 แห่งพระราชปัญญัติมหาวิทยาลัย
แมโจ้ พ.ศ. 2560 จึงเห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โช้ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในช่วง
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 (ครั้งที่ 43) และประจำปีการศึกษา
1. งตการจัดเลี้ยงสังสรรศ์ทุกรูปแบบในพื้นที่มหาวิทยาลัยแมโจ๊
2. งตการจัดขบวนบัณฑิตและการตั้งแถวแสตงความยินตีแก่พี่บัณฑิต
3. งตกิจกรรมการแสดงวามยินตีแก่บัณฑิต ด้วยวิธีการบูม การรวมกสุ่มร้องเพลง และ
กิจกรรมการรวมคนหมู่มาก
4. งตการพัตวีและกางร่มให้กับบัณฑิต และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข เรื่อง
การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ซึ่งเป็นการรักษาไว้ซึ่งอัตสักษณ์ของ
นักศึกษาและบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาสัยแม่โจ้ ที่มีความอดทน สู้งาน
ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานและเป็นอัตลักษณ์ที่โตดเด่นของนักศึกษาและบัณฑิตแมโง้
. นักศึกษาสามารถแสดงความยินดีกับบัณฑิตได้ในบริเวณคณะเท่านั้น ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยอนุญาตให้มีการจัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิตได้ จำนวน 1-3 ซุ้ม
ตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นขอบจากคณะ และต้องคำนึงถึงมาตรการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
. งตกิจกรรมการแสดงออกทางการเมืองที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมาย
7. ห้ามมีให้มีการเรียกเก็บหรือรวบรวมเงินเพื่อจัดซื้อสิ่งของมีค่ที่เกินความจำเป็นให้แก่
บัณฑิต อาทิ สร้อยคอทองคำ เป็นต้น เนื่องจากการกระทำตังกล่าว ได้ส่งผลกระทบ
ทำให้นักศึกษาและผู้ปกครองใด้รับความเดือดร้อน
8. ห้ามนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามา หรือดื่ม หรือมอบให้กับบัณฑิต ภายใน
9. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19
อย่างเคร่งครัด ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือ
รักษาระยะห่าง ลงทะเบียนเข้าใช้พื้นที่ตามจุดที่มหาวิทยาลัยกำหน และแสดงผล
การอีดวัดขืนในกรณีที่มีการขอตรวจสอบ
หากนักศึกษาผู้ใฝ้ฝันประกาศรบับนี้ มีความผิดตามระเบีบมหาวิทยาลัยแม่โง่ว่าด้ายนัยนักศึกษา พ.ศ.
2562 จะต้องถูกลโทพทางวิบัยนักศึกษา ทั้งนี้ หากเป็นการกระทำผิดกฎหมายอื่น มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัตโตยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565
(รองศาสตราจารย์ ตร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)
รองอธิการบตี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดื่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล : 2/2/2565 10:06:51     ที่มา : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 678

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด