งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ นางสาวรัศมี อภิรมย์ รักษาการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างานฯ ได้จัดประชุมบุคลากรงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล โดยเน้นลักษณะการทำงานเป็นทีมที่มุ่งความสำเร็จของหน่วยงานเป็นหลัก โดยจัดประชุม ณ ห้องงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ระหว่างเวลา ๑๑.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ช่วยให้บุคลากรเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5987

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด