งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายอนันต์ ปัญญาวีร์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมมอบนโยบาย แนวคิด และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างงานวินัยและพัฒนานักศึกษากับงานกิจการนักศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก ๒ หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จึงควรประสานการทำงานร่วมกับแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในระหว่างการดำเนินงาน ช่วยให้หน่วยงานทั้งสองได้รับแนวนโยบายที่เป็นประโยชน์จากผู้บริหาร และพร้อมที่จะน้อมรับนำคำแนะนำต่างๆ ลงสู่การปฏิบัติ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6443

กลุ่มข่าวสาร : จดหมายข่าว

ข่าวล่าสุด