งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบหมายให้งานวินัยและพัฒนานักศึกษาเชิญนักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ เข้าพบเพื่อรับการอบรม ฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย เพื่อเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีคุณภาพ

ในการนี้ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหน้างานกิจการนักศึกษา และบุคลากรในสังกัดงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ร่วมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และตอบข้อซักถามต่างๆ ที่นักศึกษาสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัย หลังการประชุมได้บันทึกภาพของนักศึกษาสำหรับจัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาที่กระทำความผิด เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลในโอกาสต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3897

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด