งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs

โครงสร้างการบริหารงาน