งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs
..โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นรุ่นพี่ที่ดีและมีวินัย (นักศึกษาหญิง)..
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นรุ่นพี่ที่ดีและมีวินัย เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีให้แก่นักศึกษาใหม่ของปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่กำลังจะเป็นรุ่นพี่ในปีการศึกษาหน้า ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีที่ดีงามของลูกแม่โจ้ และสามารถปฏิบัติตนเป็นนักศึกษารุ่นพี่ที่ดี กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าอาวุโสหลายๆ ท่านร่วมให้ความรู้แก่น้องๆ แสดงให้เห็นถึงสายใยความผูกพันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องของลูกแม่โจ้..ลูกแม่เดียวกัน..
1 มกราคม 2557     |      7836
..ประชุมผู้ประกอบการหอพักเอกชนกรณีการโจรกรรมรถจักรยานยนต์..
สถานีตำรวจภูธรสันทราย จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม โดยเชิญผู้ประกอบการหอพักเอกชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และร่วมกันเสนอแนะแนวทางต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้สถิติการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ลดน้อยลง  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น ๔ อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้
1 มกราคม 2557     |      6605
..ประชุมบุคลากรงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔..
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ นางสาวรัศมี อภิรมย์ รักษาการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างานฯ ได้จัดประชุมบุคลากรงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล โดยเน้นลักษณะการทำงานเป็นทีมที่มุ่งความสำเร็จของหน่วยงานเป็นหลัก โดยจัดประชุม ณ ห้องงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ระหว่างเวลา ๑๑.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ช่วยให้บุคลากรเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
1 มกราคม 2557     |      5978
ทั้งหมด 4 หน้า