งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs
..ประชุมหาแนวทางการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ..
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายอนันต์ ปัญญาวีร์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมมอบนโยบาย แนวคิด และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างงานวินัยและพัฒนานักศึกษากับงานกิจการนักศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก ๒ หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จึงควรประสานการทำงานร่วมกับแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในระหว่างการดำเนินงาน ช่วยให้หน่วยงานทั้งสองได้รับแนวนโยบายที่เป็นประโยชน์จากผู้บริหาร และพร้อมที่จะน้อมรับนำคำแนะนำต่างๆ ลงสู่การปฏิบัติ
1 มกราคม 2557     |      6441
..สอบถามข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษามีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาครั้งที่ 3..
สืบเนื่องจากการที่ฝ่ายปกครองขององค์การนักศึกษา ได้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาครั้งที่ ๓ เนื่องจากกระทำความผิดตามกฎระเบียบของฝ่ายปกครอง งานวินัยและพัฒนานักศึกษาจึงประสานงานกับงานหอพักในการนัดพบนักศึกษาที่มีรายชื่อเพื่อสอบถามถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นผลจากการสอบถามพบว่ามีนักศึกษาบางส่วนที่ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา จึงให้แสดงเหตุผลและข้อเท็จจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อดำเนินการตรวจสอบกับฝ่ายปกครองขององค์การนักศึกษาต่อไป
1 มกราคม 2557     |      4944
ทั้งหมด 1 หน้า