งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs