งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs
..ประชุมผู้ประกอบการหอพักเอกชนกรณีการโจรกรรมรถจักรยานยนต์..
สถานีตำรวจภูธรสันทราย จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรม โดยเชิญผู้ประกอบการหอพักเอกชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และร่วมกันเสนอแนะแนวทางต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้สถิติการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ลดน้อยลง  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น ๔ อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้
1 มกราคม 2557     |      6621
..ประชุมบุคลากรงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔..
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ นางสาวรัศมี อภิรมย์ รักษาการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างานฯ ได้จัดประชุมบุคลากรงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล โดยเน้นลักษณะการทำงานเป็นทีมที่มุ่งความสำเร็จของหน่วยงานเป็นหลัก โดยจัดประชุม ณ ห้องงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ระหว่างเวลา ๑๑.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ช่วยให้บุคลากรเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
1 มกราคม 2557     |      5991
.."ส่งน้อง กลับบ้าน"..
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัว "เรวรรณชัยเจริญ" ซึ่งต้องสูญเสียบุตรชาย คือ นายพงษ์ทวี เรวรรณชัยเจริญ หรือน้อง "อีฟ" นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ลูกแม่โจ้รุ่น 75 ซึ่งเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 ด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอันเป็นเหตุให้เกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลัน นำความเสียใจมาสู่เพื่อนๆ และรุ่นพี่เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากน้องอีฟเป็นนักกิจกรรม (สมาชิกสภานักศึกษา) ที่คอยช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยมาตลอด โดยกองกิจการนักศึกษาได้อำนวยความสะดวกในการส่งร่างของน้องอีฟกลับสู่บ้านเกิดที่จังหวัดสกลนครด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554
1 มกราคม 2557     |      4609
..กิจกรรมเปิดตัวโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์..
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 อ.อภิชาติ สวนคำกอง ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งจัดขึ้นบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในงานนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บทางสมองหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น
4 มกราคม 2554     |      4719
..มอบเกียรติบัตรกรณีแม่บ้านนำกระเป๋าสตางค์ที่เก็บได้ส่งคืนเจ้าของ..
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คุณกัลยาณี ใจใส แม่บ้านรักษาความสะอาดได้เก็บกระเป๋าสตางค์ซึ่งมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าจำนวน ๘,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยเอกสารสำคัญต่างๆ ได้ที่อาคาร เทิดกสิกร (โรงอาหาร) แล้วติดต่อส่งคืนนางสาวมินตรา เขียวอ่อน นักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้เป็นเจ้าของ นับเป็นการกระทำความดีที่น่ายกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งดังนั้น รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องต่อคุณความดีของคุณกัลยาณี ใจใส ซึ่งเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งได้ทำหนังสือแสดงความชื่นชมต่อการทำความดีไปยังบริษัทต้นสังกัดของคุณกัลยาณี ใจใส อีกด้วย
3 พฤศจิกายน 2554     |      3901
ทั้งหมด 3 หน้า