งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs
.."ส่งน้อง กลับบ้าน"..
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัว "เรวรรณชัยเจริญ" ซึ่งต้องสูญเสียบุตรชาย คือ นายพงษ์ทวี เรวรรณชัยเจริญ หรือน้อง "อีฟ" นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ลูกแม่โจ้รุ่น 75 ซึ่งเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 ด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอันเป็นเหตุให้เกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลัน นำความเสียใจมาสู่เพื่อนๆ และรุ่นพี่เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากน้องอีฟเป็นนักกิจกรรม (สมาชิกสภานักศึกษา) ที่คอยช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยมาตลอด โดยกองกิจการนักศึกษาได้อำนวยความสะดวกในการส่งร่างของน้องอีฟกลับสู่บ้านเกิดที่จังหวัดสกลนครด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554
1 มกราคม 2557     |      4602
..กิจกรรมเปิดตัวโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์..
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 อ.อภิชาติ สวนคำกอง ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งจัดขึ้นบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในงานนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บทางสมองหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น
4 มกราคม 2554     |      4714
..มอบเกียรติบัตรกรณีแม่บ้านนำกระเป๋าสตางค์ที่เก็บได้ส่งคืนเจ้าของ..
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คุณกัลยาณี ใจใส แม่บ้านรักษาความสะอาดได้เก็บกระเป๋าสตางค์ซึ่งมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าจำนวน ๘,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยเอกสารสำคัญต่างๆ ได้ที่อาคาร เทิดกสิกร (โรงอาหาร) แล้วติดต่อส่งคืนนางสาวมินตรา เขียวอ่อน นักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้เป็นเจ้าของ นับเป็นการกระทำความดีที่น่ายกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งดังนั้น รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องต่อคุณความดีของคุณกัลยาณี ใจใส ซึ่งเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งได้ทำหนังสือแสดงความชื่นชมต่อการทำความดีไปยังบริษัทต้นสังกัดของคุณกัลยาณี ใจใส อีกด้วย
3 พฤศจิกายน 2554     |      3894
..การออกตรวจพื้นที่ร่วมกับเจ้าพนักงาน..
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ บุคลากรในสังกัดงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งออกทำการตรวจสอบป้ายทะเบียน และคู่มือการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ ในบริเวณสถานบริการอินเตอร์เน็ตซึ่งตั้งอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ซึ่งเกิดเหตุขึ้นบ่อยครั้งในเขตพื้นที่อำเภอสันทรายผลจากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดหลายราย ทั้งการไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน หรือไม่มีคู่มือการจดทะเบียน ทำให้เจ้าพนักงานต้องดำเนินการยึดรถเพื่อตรวจสอบว่าเป็นรถที่ไม่ได้ถูกโจรกรรมมา โดยเจ้าของรถต้องนำเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของไปติดต่อขอรับรถคืนที่ สภ.สันทราย ทั้งนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการเกิดเหตุโจรกรรมขึ้นบ่อยครั้งในบริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อให้เฝ้าระวังรถจักรยานยนต์ของตนเอง
3 พฤศจิกายน 2554     |      3976
..ประชุมคณะกรรมการสุ่มตรวจสารเสพติด เพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามยาเสพติดในมหาวิทยาลัยแม่โจ้..
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา จะจัดทำโครงการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามยาเสพติดในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงเชิญคณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมผลจากการประชุมช่วยให้คณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน และมีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมมากขึ้น
4 กุมภาพันธ์ 2554     |      3358
..ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม..
สืบเนื่องจากการเข้าร่วมกับชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมอำเภอสันทราย เพื่อออกตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามแนวนโยบายของรัฐบาลด้านจัดระเบียบสังคมผลจากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดหลายราย เช่น การเปิดร้านเล่นการพนัน (ตู้ม้า) การยินยอมให้เยาวชนอายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเกินเวลาที่กำหนด เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษาแม่โจ้ เช่น การใส่เสื้อที่มีชื่อมหาวิทยาลัยติดอยู่เข้าไปดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ในสถานประกอบการ การจับกลุ่มไม่ยอมกลับที่พักภายหลังสถานประกอบการปิดให้บริการ เป็นต้น โดยเฉพาะบริเวณสถานประกอบการในซอยข้างธนาคารออมสิน ซึ่งมีกลุ่มนักศึกษาแม่โจ้จับกลุ่มมั่วสุมกันอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง และควรพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
3 กุมภาพันธ์ 2554     |      3883
..การอบรม ชี้แจง ทำความเข้าใจ นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓..
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบหมายให้งานวินัยและพัฒนานักศึกษาเชิญนักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ เข้าพบเพื่อรับการอบรม ฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย เพื่อเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีคุณภาพในการนี้ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหน้างานกิจการนักศึกษา และบุคลากรในสังกัดงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ร่วมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และตอบข้อซักถามต่างๆ ที่นักศึกษาสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัย หลังการประชุมได้บันทึกภาพของนักศึกษาสำหรับจัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาที่กระทำความผิด เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลในโอกาสต่อไป
1 มกราคม 2557     |      3897
ทั้งหมด 4 หน้า