งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs
..การออกตรวจพื้นที่ร่วมกับเจ้าพนักงาน..
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ บุคลากรในสังกัดงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งออกทำการตรวจสอบป้ายทะเบียน และคู่มือการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ ในบริเวณสถานบริการอินเตอร์เน็ตซึ่งตั้งอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ซึ่งเกิดเหตุขึ้นบ่อยครั้งในเขตพื้นที่อำเภอสันทรายผลจากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดหลายราย ทั้งการไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน หรือไม่มีคู่มือการจดทะเบียน ทำให้เจ้าพนักงานต้องดำเนินการยึดรถเพื่อตรวจสอบว่าเป็นรถที่ไม่ได้ถูกโจรกรรมมา โดยเจ้าของรถต้องนำเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของไปติดต่อขอรับรถคืนที่ สภ.สันทราย ทั้งนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการเกิดเหตุโจรกรรมขึ้นบ่อยครั้งในบริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อให้เฝ้าระวังรถจักรยานยนต์ของตนเอง
3 พฤศจิกายน 2554     |      3969
..ประชุมคณะกรรมการสุ่มตรวจสารเสพติด เพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามยาเสพติดในมหาวิทยาลัยแม่โจ้..
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา จะจัดทำโครงการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามยาเสพติดในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงเชิญคณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมผลจากการประชุมช่วยให้คณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน และมีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมมากขึ้น
4 กุมภาพันธ์ 2554     |      3349
..ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม..
สืบเนื่องจากการเข้าร่วมกับชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมอำเภอสันทราย เพื่อออกตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามแนวนโยบายของรัฐบาลด้านจัดระเบียบสังคมผลจากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดหลายราย เช่น การเปิดร้านเล่นการพนัน (ตู้ม้า) การยินยอมให้เยาวชนอายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเกินเวลาที่กำหนด เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษาแม่โจ้ เช่น การใส่เสื้อที่มีชื่อมหาวิทยาลัยติดอยู่เข้าไปดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ในสถานประกอบการ การจับกลุ่มไม่ยอมกลับที่พักภายหลังสถานประกอบการปิดให้บริการ เป็นต้น โดยเฉพาะบริเวณสถานประกอบการในซอยข้างธนาคารออมสิน ซึ่งมีกลุ่มนักศึกษาแม่โจ้จับกลุ่มมั่วสุมกันอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง และควรพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
3 กุมภาพันธ์ 2554     |      3875
..การอบรม ชี้แจง ทำความเข้าใจ นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓..
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบหมายให้งานวินัยและพัฒนานักศึกษาเชิญนักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ เข้าพบเพื่อรับการอบรม ฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย เพื่อเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีคุณภาพในการนี้ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหน้างานกิจการนักศึกษา และบุคลากรในสังกัดงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ร่วมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และตอบข้อซักถามต่างๆ ที่นักศึกษาสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัย หลังการประชุมได้บันทึกภาพของนักศึกษาสำหรับจัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาที่กระทำความผิด เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลในโอกาสต่อไป
1 มกราคม 2557     |      3890
..กิจกรรมให้ความรู้และบทบาทหน้าที่รุ่นพี่กับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์..
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ให้เกิดขึ้นในหมู่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซึ่งจะต้องกำกับดูแลกิจกรรมในปีการศึกษาหน้า งานวินัยและพัฒนานักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และบทบาทหน้าที่รุ่นพี่กับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ซึ่งจัดโดยงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และหัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โดยงานวินัยและพัฒนานักศึกษาได้แจกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องข้อห้ามสำหรับนักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ และข้อปฏิบัติตนฯ ให้นักศึกษาได้รับทราบ
4 กุมภาพันธ์ 2554     |      2692
..การสุ่มตรวจสารเสพติดเพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามยาเสพติดในมหาวิทยาลัยแม่โจ้..
งานวินัยและพัฒนานักศึกษาได้จัดทำโครงการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามยาเสพติดในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ ๓๐๐ คนผลจากการตรวจไม่พบนักศึกษาที่มีสารเสพติดจำพวกแอมเฟตามีนในปัสสาวะ โดยนักศึกษาบางส่วนได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ หากเป็นไปได้ควรตรวจสอบนักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือควรสุ่มตรวจนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น
4 กุมภาพันธ์ 2554     |      3308
ทั้งหมด 3 หน้า