งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
Disciplinary Affairs
..ประชุมหาแนวทางการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ..
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายอนันต์ ปัญญาวีร์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมมอบนโยบาย แนวคิด และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างงานวินัยและพัฒนานักศึกษากับงานกิจการนักศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก ๒ หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จึงควรประสานการทำงานร่วมกับแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในระหว่างการดำเนินงาน ช่วยให้หน่วยงานทั้งสองได้รับแนวนโยบายที่เป็นประโยชน์จากผู้บริหาร และพร้อมที่จะน้อมรับนำคำแนะนำต่างๆ ลงสู่การปฏิบัติ
1 มกราคม 2557     |      6444
..กิจกรรมให้ความรู้และบทบาทหน้าที่รุ่นพี่กับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์..
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ให้เกิดขึ้นในหมู่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซึ่งจะต้องกำกับดูแลกิจกรรมในปีการศึกษาหน้า งานวินัยและพัฒนานักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และบทบาทหน้าที่รุ่นพี่กับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ซึ่งจัดโดยงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และหัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โดยงานวินัยและพัฒนานักศึกษาได้แจกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องข้อห้ามสำหรับนักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ และข้อปฏิบัติตนฯ ให้นักศึกษาได้รับทราบ
4 กุมภาพันธ์ 2554     |      2702
..การสุ่มตรวจสารเสพติดเพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามยาเสพติดในมหาวิทยาลัยแม่โจ้..
งานวินัยและพัฒนานักศึกษาได้จัดทำโครงการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามยาเสพติดในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ ๓๐๐ คนผลจากการตรวจไม่พบนักศึกษาที่มีสารเสพติดจำพวกแอมเฟตามีนในปัสสาวะ โดยนักศึกษาบางส่วนได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ควรจัดให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ หากเป็นไปได้ควรตรวจสอบนักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือควรสุ่มตรวจนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น
4 กุมภาพันธ์ 2554     |      3345
..สอบถามข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษามีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาครั้งที่ 3..
สืบเนื่องจากการที่ฝ่ายปกครองขององค์การนักศึกษา ได้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาครั้งที่ ๓ เนื่องจากกระทำความผิดตามกฎระเบียบของฝ่ายปกครอง งานวินัยและพัฒนานักศึกษาจึงประสานงานกับงานหอพักในการนัดพบนักศึกษาที่มีรายชื่อเพื่อสอบถามถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นผลจากการสอบถามพบว่ามีนักศึกษาบางส่วนที่ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา จึงให้แสดงเหตุผลและข้อเท็จจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อดำเนินการตรวจสอบกับฝ่ายปกครองขององค์การนักศึกษาต่อไป
1 มกราคม 2557     |      4950
ทั้งหมด 4 หน้า